Risa Shishido

From New Normal Fan Wiki

Risa Shishido (宍戸 リサ, Shishido Risa) is a supporting character in New Normal.